Intrebari frecvente

Schimbarea furnizorului de energie electrică este GRATUITĂ şi este aprobată prin Ordinul Preşedintelui ANRE (Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei) nr. 105/2014. Este interzisă perceperea oricăror taxe sau tarife legate de aceasta schimbare. De asemenea, schimbarea furnizorului nu implică modificări de ordin tehnic.

Ordinul ANRE nr. 105/2014

Etapele procesului de schimbare a furnizorului sunt următoarele:

 1. abordare noului furnizor în vederea obţinerii unei oferte (condiţii, preţ, durată, etc.);
 2. semnarea contractului de furnizare a energiei electrice cu noul furnizor după acceptarea ofertei;
 3. notificarea de încetare a contractului de energie existent, transmisă actualului furnizor, operatorului de distribuţie şi noului furnizor, cu cel putin 21 zile înainte de dată propusă pentru schimbarea furnizorului, prin transmiterea unei notificări clare și neechivoce în care precizează încetarea contractului și data la care se produce încetarea;
 4. noul furnizor îndeplineşte toate formalităţile necesare încheierii contractelor de transport şi distribuţie necesare desfăşurării activităţii de furnizare a energiei electrice;
 5. in termen de maximum 42 de zile de la încetarea contractului, furnizorul are obligaţia de a transmite consumatorului factura cu decontul final de regularizare a tuturor obligaţiilor de plată care decurg din contractul încetat. Consumatorul are obligaţia să plătească contravaloarea facturii până la termenul scadent.
Procedura de schimbare a furnizorului începe cu cel puţin 21 de zile înainte de data efectivă a intrării în vigoare a noului contract, astfel încât să existe suficient timp pentru îndeplinirea tuturor obligaţiilor de către vechiul şi noul furnizor în vederea respectării continuităţii în furnizarea energiei electrice.
Conform Regulamentului privind furnizarea de ultimă opţiune a energiei electrice, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 64/2014,  în situaţia în care unul sau mai mulţi consumatori rămân fără acces la serviciile furnizorului ales, cu care au încheiat contract de furnizare, pentru că acestuia i-a fost declanşată procedura de suspendare/retragere a licenţei de furnizare, ANRE repartizează portofoliul de consumatori al furnizorului în cauză, după caz, către unul sau mai mulţi furnizori, denumiţi în continuare furnizori de ultimă instanță (FUI).
Schimbarea furnizorului de energie nu implică modificari de ordin tehnic, singura modificare este cea a preţului de contract.
Calitatea energiei va fi aceeaşi, conform Avizului Tehnic de Racordare aferent fiecărui loc de consum.

Clienţii finali de energie electrică au următoarele drepturi:
a) Dreptul de acces la reţelele de energie electrică si gaze naturale;
b) Dreptul de a consuma energie electrică si gaze naturale;
c) Dreptul de a-si alege furnizorul de energie electrică si gaze naturale fara plata vreunei taxe  pentru schimbarea acestuia;
d) Dreptul de a fi informat în legatură cu condiţiile generale de contractare, preturile si tarifele aplicabile, întreruperile programate în furnizarea gazelor naturale, etc.;
e) Dreptul de a solicita furnizorului modificarea si completarea contractului de furnizare si a anexelor acestuia, atunci când apar elemente noi ori când consideră necesară detalierea sau completarea unor clauze contractuale;
f) Dreptul de acces la grupurile si sistemele de masurare;
g) Dreptul de a solicita furnizorului sa ia masuri pentru remedierea defecţiunilor şi a deranjamentelor survenite in reţelele de energie electrică şi gaze naturale;
h) Dreptul de a fi despagubit pentru daunele provocate de către furnizor.

FOARTE IMPORTANT!!!
Conform Legii Energiei 123/2012, consumatorul final de energie are dreptul de a denunţa unilateral contractul de furnizare cu respectarea condiţiilor contractuale şi cu obligaţia de a transmite furnizorului de energie electrică şi operatorului de reţea o notificare cu cel puţin 21 de zile înainte de data schimbării furnizorului.


Clientul final are următoarele obligaţii:
a) Obligaţia de achita contravaloarea energiei electrice şi a gazelor naturale consumate;
b) Obligaţia de a achita penalizări, în cazul nerespectării contractului de furnizare, sancţiunile ulterioare putând consta în sistarea temporară a furnizării ori rezilierea contractului de furnizare;
c) Obligaţia de a nu vinde energia electrică si gazele naturale achizitionate;
d) Obligaţia de a raspunde pentru daunele cauzate furnizorului;
e) Obligaţia de a obţine toate aprobarile legale prealabil efectuarii oricăror modificări a instalaţiei  de utilizare a energiei electrice sau a gazelor naturale;
f) Obligaţia de a informa, de îndată, furnizorul, la constatarea oricarei defecţiuni în funcţionarea  aparatului/sistemului de masurare sau a instalaţiei de utilizare a energiei  electrice   ori a gazelor  naturale;
g) Obligaţia consumatorului de energie electrică cu o putere instalată de cel putin 1.000 kVA de  a prezenta prognoze orare de consum furnizorului cu care are relaţii contractuale.

Tarifele de transport, servicii sistem, distribuție și cogenerare de înaltă eficienţă sunt stabilite şi reglementate de către ANRE (Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei).
În funcţie de consumul de energie electrică şi de puterea consumată, reprezentantul KDF Energy vă poate transmite o ofertă corespunzătoare necesităților dvs.
Pentru mai multe informații, puteți trimite un e-mail cu întrebarea dumneavoastră la adresa

Art. 73.
1. Citirea înregistrărilor grupurilor de măsurare pentru decontare se realizează conform Codului de măsurare.
2. Reprezentantul OR este obligat să prezinte legitimaţia de serviciu când solicită accesul pentru citirea grupurilor de măsurare.
3. Citirea înregistrărilor grupurilor de măsurare pentru decontare se face la sfârşitul intervalului de citire, la începutul şi la sfârşitul perioadei de valabilitate a contractului de furnizare/reţea şi, după caz, în funcţie de prevederile contractuale.

Art.74
1. În cazul citirii grupurilor de măsurare la intervale mai mari decât intervalul de facturare, conform prevederilor contractuale, cantitatea de energie electrică facturată între citiri se determină prin autocitire, conform art. 76. În situaţia în care clientul final nu transmite indexul în termenul convenit, cantitatea de energie electrică facturată se stabileşte prin una dintre următoarele metode:
a) pe baza unui consum lunar estimat de energie electrică, stabilit de comun acord cu clientul final printr-o convenţie de consum, convenţie care poate fi modificată oricând la iniţiativa clientului final, conform art. 51 lit. d), sau la iniţiativa furnizorului, în situaţia în care furnizorul constată diferenţe semnificative între consumul lunar estimat şi consumul realizat;
b) pe baza unui consum estimat de către furnizor, având în vedere consumul determinat pe baza celor mai recente citiri;
c) pe baza unui consum estimat de către furnizor, având în vedere consumul din perioada similară a anului precedent.

2.În cazurile prevăzute la alin. (1), furnizorul transmite şi OR valorile autocitite de către clientul final, utilizate la facturarea serviciului de furnizare.

Sursa: Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, Cap.V, Sectiunea I, Art. 73,74 aprobat prin Ordinul Presedintelui ANRE nr. 64/2014 

Furnizorul determină valoarea facturii pentru energia electrică consumată, pe baza mărimilor măsurate sau estimate conform reglementărilor şi pe baza tarifului/preţului prevăzut în contract.
Plata facturilor emise se va face conform termenului scadent prevăzut în contract.
Data emiterii facturii și termenul de scadenţă vor fi înscrise pe factură.

Modalități de plată
Facturile vor fi achitate, conform contractului, în contul menţionat pe factură.

Furnizarea energiei electrice se face numai în baza contractului de furnizare a energiei electrice încheiat între KDF Energy şi consumatorul final.
Contractul stabileşte raporturile dintre furnizor şi consumator cu privire la furnizarea energiei electrice, inclusiv facturarea şi plata acesteia.
Contractul de furnizare a energiei electrice se încheie în condiţiile stabilite prin avizul tehnic de racordare, ce constituie parte integrantă din contract, pe o anumită perioadă de timp, stabilită de comun acord.
În situaţiile în care la locul de consum respectiv există un aviz tehnic de racordare de la un contract anterior, acesta se poate prelua în cadrul unui nou contract, în condiţiile prevăzute în Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele de interes public şi în contractul cadru aprobat de ANRE.
Conţinutul contractului de furnizare a energiei electrice se convine între părţile contractante, cu respectarea prevederilor Regulamentului de furnizare a energiei electrice la consumatori.

Contractul de furnizare a energiei electrice cuprinde, în principal, urmatoarele elemente:

 • identitatea părților contractante si reprezentanții legali ai acestora, cu precizarea adresei sediului/domiciliului şi a datelor de contact;
 • obiectul și durata contractului;
 • preţul sau tipul de tarif aplicat, modalitățile și condițiile de plată;
 • drepturile și obligațiile părților contractante;
 • dreptul de denunțare unilaterală a contractului de furnizare de către clientul final, în condițiile precizate de actele normative în vigoare;
 • obligația de plată a furnizorului pentru toate daunele provocate din culpa sa clientului final;
 • anexele contractului de rețea încheiat cu Operatorul Rețelei la care este racordat locul de consum;
 • clauze specifice categoriei de client prevăzute în actele normative în vigoare;
 • anexele contractului de furnizare a energiei electrice.

Daca doriţi să încheiaţi un contract de furnizare a energiei electrice trebuie sa contactaţi reprezentantul KDF Energy prin e-mail, la contact@KDF Energy.ro, sau telefonic şi să transmiteţi următoarele documente:
a) cererea de încheiere a contractului de furnizare de energie electrică, care conţine: denumirea solicitantului, sediul acestuia, telefonul, faxul, adresa de e-mail, numele reprezentanţilor legali, precum şi opţiunea clientului final privind oferta aleasă, în cazul clientului final care alege o ofertă-tip;
b) certificatul de înregistrare la Camera de Comerţ şi Industrie – Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, codul fiscal, contul bancar de virament, denumirea băncii prin care clientul derulează plăţile; clientul final care conform legislaţiei nu deţine aceste documente prezintă documente de identificare conform legislaţiei aplicabile. Documentele se prezintă în original şi se depun în copie;
c) actul de proprietate sau alt document care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului care face obiectul locului de consum. Documentul se prezintă în original şi se depune o copie din care, pentru protecţia clientului final, se pot decupa părţi nerelevante pentru serviciul de furnizare. În situaţiile în care clientul final nu posedă un astfel de document sau documentul respectiv nu are caracter definitiv, furnizorul are dreptul de a solicita garantarea serviciului de furnizare de către respectivul client final, conform prevederilor art. 34, şi de a încheia un contract de furnizare a energiei electrice pe durată limitată de timp, de cel mult un an cu posibilitatea de prelungire;
d) certificatul de racordare sau avizul tehnic de racordare – dacă OR nu a emis certificatul de racordare – se preia de la contractul de reţea;
e) convenţia de exploatare, în situaţiile în care OR consideră că este necesară – se preia de la contractul de reţea;
f) documentele justificative pentru a beneficia de serviciul universal, dacă clientul final solicită acest tip de serviciu.

Certificatul de racordare şi convenţia de exploatare pot fi anexate contractului de furnizare după semnarea acestuia, dar înainte de data începerii furnizării energiei electrice.
Furnizorul poate renunţa la solicitarea prezentării actelor în original, caz în care solicitantul trebuie să dea o declaraţie pe propria răspundere că documentele prezentate sunt conforme cu originalele. În situaţia în care furnizorul oferă posibilitatea de încheiere a contractului fără deplasare la un punct de contact fizic, transmiterea documentelor aferente şi încheierea contractului se pot face prin mijloace electronice, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
La încheierea contractelor de furnizare a energiei electrice cu persoane fizice/juridice care au calitatea de chiriaşi/concesionari sau altă calitate similară care atestă un drept de folosinţă temporară a locului de consum printr-un act încheiat cu proprietarul, clientul trebuie să prezinte furnizorului, pe lângă actele precizate în cadrul acestei secţiuni, şi acordul scris al proprietarului de drept pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice, dacă această menţiune nu se regăseşte înscrisă în actul de deţinere a spaţiului.
După expirarea valabilității, contractul de energie electrică poate fi prelungit prin semnarea unui act adițional de către ambele părți.

Procedura generală pentru soluţionarea reclamațiilor clienţilor KDF Energy: (link catre Solutionarea reclamatiillor).

În cazul neînțelegerilor precontractuale, dacă parțile nu ajung la o înțelegere, acestea se pot adresa ANRE în vederea declanșării procesului de soluționare la nivelul acesteia, conform Procedurii privind soluționarea neînțelegerilor apărute la încheierea contractelor în domeniul energiei electrice și termice produse în cogenerare de înaltă eficiență, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 35/2013 pentru aprobarea procedurilor privind soluționarea/medierea neînțelegerilor apărute la incheierea contractelor in domeniul energiei.

În cazul disputelor apărute în derularea contractului, dacă părțile nu ajung la o înțelegere, acestea se pot adresa ANRE în vederea declanșării procesului de soluționare la nivelul acesteia, conform prevederilor Regulamentului privind organizarea și funcționarea comisiei pentru soluționarea disputelor pe piața angro și cu amănuntul apărute între participanții la piața de energie electrică și gaze naturale, aprobat prin ordinul președintelui ANRE nr. 61/2013
Ordinul ANRE nr. 61/2013

Taxa Radio-TV nu va fi inclusă în factura de energie electrică.
Compania KDF Energy nu este mandatată să factureze şi să încaseze taxa pentru serviciul public de radiodifuziune.
Precizări pentru aplicarea Hotarârii Guvernului nr. 977/2003 privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune modificată prin Hotarârea Guvernului nr. 1292/2007:
„Art. 15: Taxa lunară pentru serviciul public de radiodifuziune se încasează de către societăţile mandatate să factureze şi să încaseze această taxă.
Art. 16Ș Persoanele fizice şi juridice care îşi asigură din alte surse energia electrică şi nu au contract de furnizare a energiei electrice încheiat cu societăţile mandatate, vor plăti taxa direct Societăţii Române de Radiodifuziune.”
Mai multe informații puteți găsi pe http://www.srr.ro/taxa_radio-11836.

Principalele acte normative care reglementează domeniul energiei electrice sunt enumerate pe site-ul nostru, accesând meniul ENERGIE / DOCUMENTE / LEGAL

Asistenta clienti

icon-assistance-250

CALL CENTER / Deranjamente Operator de Distributie
Notificari intreruperi programate

Aboneaza-te acum la newsletterul nostru

Please leave this field empty.

KDF ONLINE

Ce este KDF Online?

acredit_0005_Layer-6
acredit_0004_Layer-5
acredit_0003_Layer-4
acredit_0002_Layer-3
acredit_0001_Layer-2
acredit_0000_Layer-1

KDF Energy